VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2019 – 2023

Tavoite 11: Edistetään eläinten arvostusta ja hyvinvointia

1. Turvataan hyvinvointi ja lajityypillinen elämä kaikille ihmisen hoidossa oleville eläimille.

Eläinten käytössä olevaa liikkumistilaa, virikkeitä ja luontaisen käyttäytymisen mahdollisuuksia on lisättävä, ja sairaiksi jalostettujen eläinten tuottaminen on kiellettävä. Kielletään asteittain porsitushäkit, parsinavetat ja verkkopohjahäkit eläintenpidossa. Ulotetaan luomustandardien hyvinvointivaatimukset kaikkiin tuotantoeläimiin ja kehitetään standardeja yhä edelleen huomioimaan paremmin eläinten tarpeet ja oikeudet. Turvataan riittävät resurssit eläinten hyvinvointitutkimukseen ja parannetaan koulutusta eläinasioissa eri koulutusasteilla. Uudistetaan eläinsuojelulainsäädäntöä uusin tutkimustieto ja eläinten itseisarvo ohjenuorana.

2. Kielletään turkistarhaus siirtymäajalla.

Säädetään turkistarhauksen kieltävä laki. Siirtymäajan aikana turkiseläinten hyvinvointia on parannettava ja tarhojen toiminnan valvontaa tiukennettava. Tarhaajien siirtymistä muille aloille on edistettävä erillisellä muutostuella.

3. Minimoidaan koe-eläinten käyttö ja panostetaan vaihtoehtomenetelmien kehittämiseen.

Tuetaan määrätietoisesti eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittämistä yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Laaditaan kansallinen toimenpideohjelma koe-eläinkäytön suunnitelmalliseksi vähentämiseksi ja kärsimystä aiheuttavien kokeiden lopettamiseksi. Kehitetään opiskelijoiden ja tutkijoiden koulutusta innovatiivisten eläinkokeettomien menetelmien osalta ja viedään tutkimusosaamista kansainvälisille markkinoille.

4. Varmistetaan kattava eläinsuojeluvalvonta ja ennaltaehkäistään eläinsuojeluongelmia.

Perustetaan eläinasiavaltuutetun virka. Turvataan eläinsuojeluvalvonnan riittävät resurssit. Vahvistetaan poliisien, pelastustyöntekijöiden ja tuomioistuinten osaamista eläinsuojeluasioissa. Parannetaan yhteistyötä viranomaisten ja vapaaehtoisen eläinsuojelun välillä. Edistetään eläinten hoitajien jaksamista ja lisätään eläintuotannon valvontaa. Valvonnassa hyödynnetään etäyhteyksiä, sensoreita ja automaattista tiedonkeruuta. Helpotetaan mahdollisuuksia saada eläimet nopeasti pois huonosta hoidosta. Tehdään eläintenpitokieltojen määräämisestä ja niiden rekisteristä toimiva työkalu eläinsuojelurikosten ehkäisyssä.

5. Parannetaan lemmikkieläimistä huolehtimista ja puututaan eläinbisneksen epäkohtiin.

Tehdään koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti asteittain pakolliseksi ja sanktioidaan eläimen hylkääminen. Lisätään eläinsuojeluneuvonnan resursseja. Siirrytään asteittain malliin, jossa eläinten kaupallinen myynti ja välitys sallitaan vain sertifioiduille toimijoille. Estetään pentutehtailu ja kielletään lemmikkieläinten hyvinvointia ja terveyttä heikentävä jalostus ja kasvatus.”

 

Lähde: Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma 2019-2023