PROGRAM FÖR DE GRÖNAS POLITISKA MÅLSÄTTNINGAR  2019–2023

”Målsättning 11: Vi främjar djurens status och välmåga 

1. Vi tryggar välmågan och ett arttypiskt beteende för alla djur som sköts av människan. 

Det rörelseutrymme, de berikningar och möjligheter till ett naturligt beteende som djuren har till sitt förfogande bör utökas, och produktionen av djur som förädlats så långt att de har blivit sjuka bör förbjudas. Stegvis förbjuder vi grisningsboxar, stallar för uppbundna djur och burar med nätgolv i djurhållningen. Vi utsträcker ekostandardkraven på välmåga till att gälla alla produktionsdjur och utvecklar standarder för att ännu bättre beakta djurens behov och rättigheter. 

Vi tryggar tillräckliga resurser till forskning i djurens välmåga och förbättrar utbildningen i djurfrågor på olika utbildningsnivåer. Vi förnyar djurskyddslagstiftningen med de nyaste forskningsrönen och djurens egenvärde som rättesnöre. 

2. Vi förbjuder pälsfarmningen och avvecklar den under en övergångsperiod. 

Vi stiftar en lag som förbjuder pälsfarmning. Under en övergångsperiod bör pälsdjurens välmåga förbättras och övervakningen av farmernas verksamhet skärpas. Farmarnas övergång till andra branscher bör stödas genom ett särskilt omställningsstöd. 

3. Vi minimerar bruket av försöksdjur och satsar på att utveckla alternativa metoder. 

Tillsammans med övriga EU-länder stöder vi målmedvetet utvecklingen av metoder som kan ersätta djurförsöken. Vi sammanställer ett nationellt åtgärdsprogram för att systematiskt minska pådjurförsöken och upphöra med försök som orsakar lidande. Vi utvecklar utbildningen av studerande och forskare i innovativa metoder som är fria från djurförsök och exporterar vårt forskningskunnande till de internationella marknaderna. 

4. Vi säkerställer en heltäckande djurskyddsövervakning och förebygger djurskyddsproblem. 

Vi inrättar en tjänst som djurombudsman. Vi ser till att djurskyddsövervakningen får tillräckliga resurser. Vi ökar polisernas, räddningsarbetarnas och domstolarnas sakkunskap i djurskyddsfrågor.  Vi förbättrar samarbetet mellan myndigheter och det frivilliga djurskyddet. Vi ser till att djurskötarna orkar i sitt arbete och utökar övervakningen av djurproduktionen. I övervakningen utnyttjas distansförbindelser, sensorer och automatisk uppgiftsinsamling. Vi gör det lättare att snabbt få bort djuren från ett ställe där skötseln är dålig. Vi gör besluten om djurskötselförbud och förbudsregistret till ett fungerande redskap i det preventiva arbetet mot djurskyddsbrott. 

5. Vi förbättrar omvårdnaden av sällskapsdjur och ingriper i olägenheterna i djurbusinessen. 

Vi gör identifieringsmärkning och registrering av hundar och katter stegvis obligatorisk och beivrar övergivande av sällskapsdjur. Vi ökar resurserna inom djurskyddsrådgivningen. Vi går stegvis över till en modell, där kommersiell försäljning och förmedling av djur är tillåten bara för certifierade aktörer. Vi förhindrar valpfabricering och förbjuder sådan förädling och uppfödning av sällskapsdjur som försämrar deras välmåga och hälsa.”

Källa: https://www.degrona.fi/program-for-de-gronas-politiska-malsattningar-2019-2023