SUOJELE ELÄMÄÄ. 🐾🌿🦊

Vihreiden eduskuntavaaliohjelma kevät 2023, otteita (luonto ja eläimet):

Meidän on kohdeltava kohtuudella sekä toisiamme, muita eläimiä että maapalloa, jolla elämme.  Eläimillä on ihmisistä riippumaton ja rahassa mittaamaton arvo ja ihmisillä erityinen vastuu muista eläimistä.

Suojellaan monimuotoinen luontomme ja parannetaan eläinten oikeuksia. Lajikato on pysäytettävä suojelemalla metsät, suot ja vesistöt. Meidän on myös parannettava niin tuotanto- kuin villieläinten oloja. Eläimillä on itseisarvo ja niitä pitää kohdella sen mukaisesti.

🐾🌿 🐾🌿 🐾🌿 🐾🌿 🐾🌿 🐾🌿 🐾🌿🐾🌿 🐾🌿 🐾🌿 🐾🌿 🐾🌿 🐾🌿 🐾🌿

SUOJELLAAN MONIMUOTOINEN LUONTO JA PARANNETAAN ELÄINTEN OIKEUKSIA

Keskustelu eläinten hyvinvoinnista on lisääntynyt, ja moni kyseenalaistaa nykyiset tavat kohdella eläimiä. Eläimillä on ihmisistä riippumaton ja rahassa mittaamaton arvo ja ihmisillä erityinen vastuu muista eläimistä. Vastuun ottaminen tarkoittaa merkittäviä muutoksia kulutustottumuksiimme ja parannuksia eläinten asemaan.

TAVOITTEITA

🦭 Kielletään verkkokalastus saimaannorpan levinneisyysalueella. Kielletään kaikkien uhanalaisten lajien metsästäminen ja eläimille eniten kärsimystä tuottavat metsästystavat.

🐟 Vahvistetaan vaelluskalakantoja poistamalla vaellusesteitä. Velvoitetaan vesivoimayhtiöt palauttamaan luontaisesti lisääntyvät vaelluskalakannat padottuihin vesistöihin.

🦊 Kielletään turkistarhaus lyhyellä siirtymäajalla ja tuetaan turkisyrittäjiä uuteen ammattiin siirtymisessä.

🐷 Turvataan tuotantoeläimille mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen sekä lajityypilliseen käyttäytymiseen ja kielletään kipua aiheuttavat toimenpiteet sekä häkkikasvatus. Lisätään eläinten itseisarvo lainsäädäntöön.

🌲Suojellaan kaikki valtion omistamat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Uudistetaan metsälaki ja vahvistetaan monimuotoisuutta ja hiilinieluja myös talousmetsissä.

🦉Vahvistetaan lajien suojelun lisäksi uhanalaisten luontotyyppien suojelua luonnonsuojelulaissa.

🏞 Vähintään kaksinkertaistetaan luonnonsuojelun rahoitus vaalikauden aikana, jotta vapaaehtoinen suojelu edelleen vauhdittuu. Toteutetaan Evon kansallispuisto ja laajennetaan suojelualue- ja kansallispuistoverkkoa erityisesti Etelä-Suomessa.

🌊 Lisätään Itämeren ja sisävesien suojelualueita siten, että ne muodostavat elinvoimaisia vesiekosysteemejä.

🌿 Otetaan käyttöön velvoittava ekologinen kompensaatio eli velvoite hyvittää heikentyneet luontoarvot suojelemalla tai ennallistamalla luontoa.

🏞 Korjataan kaivoslainsäädännön puutteet ja lisätään kaivosyhtiöiden ympäristövastuuta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaivoshankkeissa.

MUUTA

🌾 Vahvistetaan kotimaista kasviperäisen ruoan tuotantoa ja vähennetään lihan kulutusta merkittävästi.

🌾 Tuodaan luomumenetelmiä myös tavanomaiseen tuotantoon ruoantuotannon kestävyyden, eläinoikeuksien ja omavaraisuuden vahvistamiseksi.

🌾 Parannetaan maatalouden kannattavuutta ja lisätään maataloustukien ympäristövelvoittavuutta. Kannustetaan tuottajia hiiliviljelyyn eli hiilidioksidia maahan sitoviin viljelytapoihin.

🌾 Vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnepäästöjä Itämereen, järviin ja muihin vesistöihin.

🌾 Otetaan käyttöön suomalainen ”reilun tuottajahinnan merkki”, jolla varustetuista tuotteista kuluttaja voi maksaa korkeampaa hintaa ruoan tuottajille.

Suomalainen luonto on rikkaus, jota vain me suomalaiset voimme suojella. Enemmistö suomalaisista kannattaa luonnonsuojelun merkittävää lisäämistä, ja oma lähimetsä on monelle tärkeä henkireikä arjen keskellä. Ihminen on luonnosta täysin riippuvainen ja sillä on arvo myös itsessään. On meidän tehtävämme varmistaa, että luonto voi kukoistaa.

Lajikato ja elinympäristöjen heikkeneminen on pysäytettävä nopeasti. Vihreät haluaa suojella maamme luonnontilaiset metsät, suot ja vesistöt. Hävitettyä ja heikennettyä luontoa on ennallistettava ja luonto tuotava vahvemmaksi osaksi myös kaupunkeja. Ympäristön suojaa on vahvistettava kaikessa ihmistoiminnassa, kuten rakentamisessa ja kaivoshankkeissa.

Myös metsätalouden uudistaminen on välttämätöntä arvokkaan luonnon sekä hiilinielujen ja -varastojen turvaamiseksi.  On löydettävä tehokkaat ja oikeudenmukaiset ratkaisut hakkuiden vähentämiseksi kestävälle tasolle.

 

Lue Vihreiden koko vaaliohjelma täältä:

https://www.vihreat.fi/eduskuntavaaliohjelma-2023/