SEY:n (Suomen eläinsuojelu) teettämän selvityksen mukaan eläinlääkärikunta tukee vahvasti eläinsuojelupoliisin laajentamista koko maahan ja viranomaisten yhteistyön ja osaamisen parantamista eläinsuojeluasioissa.  Eläinvihreät ry kiittää SEY:tä ja Team Rokan Toni Lahtista tervetulleesta selvityksestä ja kannattaa asiassa tehtäviä aloitteita.

https://sey.fi/elainsuojelupoliisin-valtakunnallistaminen
https://sey.fi/selvitys-elainsuojelupoliisin-tarpeest/

Professori, eläinlääketieteen tohtori Outi Vainio:
”Eläinsuojelupoliisi on todella hyvä asia. Lisäresurssit elänsuojeluvalvontaan edistävät eläinten hyvinvointia. Suomalaiset kunnioittavat poliisia, joten poliisin lisääntynyt näkyvyys on samalla signaali yhteiskunnan eläimiin kohdistuneesta välittämisestä ja arvostuksesta.”

Eläinvihreiden hallituksen jäsen, eläintenkouluttaja Tuire Kaimio:
”Tarve on todella suuri, toivottavasti hanke etenee pian! Tällä hetkellä eläinsuojelurikosten tutkinnan ja oikeuskäsittelyn alueellisiin eroihin vaikuttaa (ymmärrettävästi) paljonkin se, kuinka paljon esimerkiksi rikosilmoitusta vastaanottavalla poliisilla tai syyttäjällä on kokemusta paitsi eläimistä, myös kyseisen tyyppisistä rikoksista.”

Vihreiden pj, sisäministeri Maria Ohisalo on jo aiemmin todennut tarpeen kiinnittää huomiota mm. eläinsuojelurikosten ennaltaehkäisyyn ja tutkintaan. Mahdollisuuksia eläinsuojelun tehostamiseen löytynee myös pelastuspalvelussa ja tullin toiminnassa sekä metsästysrikosten viranomaisvalvonnassa.

Vihreiden eläinpoliittisessa paperissa Eläimet uuteen arvoon linjataan eläinsuojelurikosten torjumisesta seuraavasti:
”Parasta eläinsuojelua on eläinten huonon kohtelun ja eläinsuojelurikosten ennaltaehkäisy.”

  • ”Vahvistetaan poliisien, pelastustyöntekijöiden ja tuomioistuinten osaamista eläinsuojeluasioissa ja -rikoksissa. Lisätään yhteistyötä viranomaisten kesken ja viranomaisten ja vapaaehtoisen eläinsuojelun välillä.
  • Tehdään eläintenpitokieltojen määräämisestä ja niiden rekisteristä toimiva työkalu eläinsuojelurikosten ehkäisyssä.
  • Lisätään viranomaisen keinovalikoimaa auttaa eläimiä ennen tilanteen pahenemista ja helpotetaan mahdollisuuksia saada eläimet nopeasti pois huonosta hoidosta. Seurataan rikkomusten seurauksena annettujen kehotusten noudattamista tiheillä uusintatarkastuksilla.
  • Lisätään eläinsuojeluneuvontaa ja järjestetään matalan kynnyksen tukipalveluita eläinten hoidon ongelmissa.
  • Kohdennetaan eläinsuojeluvalvontaa riskiperusteisesti paremmin ongelmakohteisiin.”

Ote SEY:n raportista:
”Suomen Eläinlääkäriliiton lausunnossa todettiin, että liiton pitkäaikainen tavoite on ollut eläinsuojeluun erikoistunut viranomaisketju valvontaeläinlääkäreistä syyttäjiin ja tuomareihin saakka, ja eläinsuojeluasioihin perehtynyt poliisi on tärkeä osa tätä viranomaisketjua. Kyselyyn vastanneista virkaeläinlääkäreistä lähes kaikkien mielestä Helsingin poliisin eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmän kaltaisen ryhmän perustaminen myös muille poliisilaitoksille voisi parantaa viranomaisyhteistyötä ja viranomaistoiminnan tuloksekkuutta eläinsuojeluasioissa, ja Eläinlääkäriliitto tukee tätä ajatusta voimakkaasti.

Myös sisäministeriöstä ja Poliisihallituksesta kantautuva viesti näyttäisi omalta osaltaan tukevan virkaeläinlääkäreiden tahtotilaa eläinsuojelupoliisi-mallin valtakunnallistamiseen liittyen: sisäministeri Maria Ohisalon ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen yhteisessä lehtikirjoituksessa muun muassa todettiin, että ympäristö- ja eläinsuojelurikoksiin tarvitaan riittävä pelote kiinnijäämiselle.”

Sisäministeri, Vihreiden pj. Maria Ohisalo ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, HS 30.8.2019: ”Poliisin tarjoamia palveluja parannetaan”

”Ympäristö- ja eläinsuojelurikoksiin tarvitaan riittävä pelote kiinnijäämiselle. Sama koskee myös liikennerikoksia. Lapset ja nuoret ovat alttiita seksuaali­rikoksille internetissä. Näiden tapausten tutkimiseen ja ennalta estämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.”

Vihreä oikeusministeri Tuija Brax sai lakiin vuonna 2011 erittäin tärkeät lisäykset törkeästä eläinsuojelu- ja metsästysrikoksesta sekä eläintenpitokieltojen rekisteristä. Nämä uudistukset mahdollistivat rangaistusten koventamisen ja tehokkaamman ennaltaehkäisyn sekä valvonnan.

https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/oikeusministeri-tuija-brax-kiitos-elaimilta-palkinnon-luovutustilaisuudessa-25-8-2010

Eläinsuojelurikoksista vuonna 2019 väitellyt tutkija Tarja Koskela on osoittanut tuomioistuinten käytännöissä suuria eroja ja hapuilua, eikä eläintenpitokieltojen määrääminen ja valvonta toimi toivotulla tavalla.

http://www.uef.fi/-/tuomioistuimilla-ei-ole-yhtenevaista-linjaa-torkeissa-elainsuojelurikoksissa-tuomiot-lievia

Toni Lahtisen hallitukselle osoittama pyyntö:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1621769414636981&id=267572356723367